1 2 3 Step เริ่มต้น E-Commerce ขายของออนไลน์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  หรือที่เรียกกันว่า Digital Disruption ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชี […]

E-Commerce จะสำเร็จ ขึ้นอยู่กับ 3P (Product, Process, Personal)

Product (สินค้า) คุณค่า (Benefit) : # คุณสมบัติ, คุณประโยชน์, ปริมาณและขนาดของสินค้า ต้องมีมาตรฐานคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจะจ่าย # ลูกค้าจะทำการเปรียบเ […]