1 2 3 Step เริ่มต้น E-Commerce ขายของออนไลน์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  หรือที่เรียกกันว่า Digital Disruption ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชี […]