โปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดที่พึงมี สำหรับการทำการตลาดออนไลน์

การทำโปรโมชั่น หรือกิจกรรมการตลาดนั้น สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเปิดตัว โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆ ดังนี้ 1. สินค้าหรือบริการที่ต้องการใ […]