เงื่อนไข และเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศ

เงื่อนไข และเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศ

in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 • แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
  เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – หนังสือรับรองบริษัท
  – ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  – ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
  เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – สำเนาบัตรประชาชน
  – สำเนาใบขับขี่
  – หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )
ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 • แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
  – ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
  – หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
  (1) องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – หนังสือรับรองบริษัท
  – เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  – ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  – ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
  – ใบ ภ.พ.09 (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
  (2) องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร : (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
  – หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  – หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  – หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( ตัวอย่าง)
  – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
 • แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
  – ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
  – องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
  (1) เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร:
  – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
  (2) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร : (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
  – หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  – หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  – หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ คือ รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน, รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )
เอกสาร :
– หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )
เอกสาร :
– หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
เอกสาร :
– หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
– กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
ุุุุ.mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )
เอกสาร :
– หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
– สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
ุุุุ.net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )
เอกสาร :
– หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
– กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง