3 พันธมิตร สถาบันการศึกษาทางไกล, ม.ราชภัฏพระนคร และเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ร่วมจัดการศึกษาออนไลน์

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เพื่อร่วมกันจัดทำสื่อ หลักสูตร พัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษาและประชาชนในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 6 สํานักงาน กศน. ว่า พันธกิจหนึ่งที่สําคัญ ของ กศน. คือ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ ประชากรทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความจําเป็นในการเรียนรู้และประชาชนในสังคมไทย ภารกิจของสถาบันการศึกษาทางไกล สํานักงาน กศน. คือ จัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาชนได้มากที่สุด อาทิ หลักสูตร English Program หลักสูตรการตลาดสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน เป็นต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกช่อง ทางหนึ่ง

 

 

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลที่จะร่วมดําเนินการกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นสําคัญ ยกระดับการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีได้ตามความต้องการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจํากัด ทั้งนี้ จากข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อํานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการศึกษา ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาออนไลน์ พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะมีการแสวงหาพัฒนาความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมมาในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

 

 

ขอขอบคุณ ที่มา : www.oniepr.com/news_show.php?nid=50481

ขอขอบคุณ ที่มา : www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=55450&Key=news2

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ